GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA - TIN HỌC 10

tin10 Chương 1. Một số khái niệm cơ bản của tin học: 20 (15, 3, 2)*
Chương 2. Hệ điều hành: 12 (7, 4, 1)
Chương 3.
Soạn thảo văn bản: 19 (8, 8, 3)
Chương 4. Mạng máy tính và internet: 11 (6 , 4, 1)
(*): 20 (15, 3, 2) nghĩa là tổng số 20 tiết, gồm: 15 tiết LT, 3 tiết TH, 2 tiết BT.

GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA - TIN HỌC 11

tin11 Chương 1. Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình: 3 (2, 0, 1)*
Chương 2. Chương trình đơn giản: 7 (4, 2, 1)
Chương 3. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp: 7 (4, 2, 1)
Chương 4. Kiểu dữ liệu có cấu trúc: 15 (7, 6, 2)
Chương 5. Tệp và thao tác với tệp: 3 (2, 0, 1)
Chương 6. Chương trình con và lập trình có cấu trúc: 11 (5, 5, 1)
(*): 3 (2, 0, 1) nghĩa là tổng số 3 tiết, gồm: 2 tiết LT, 0 tiết TH, 1 tiết BT.

tin12 Chương 1. Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu: 9 (5,2,2)*
Chương 2.
Hệ QTCSDL Microsoft Access: 25 (7,16,2)
Chương 3.
Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ: 7 (5,2,0)
Chương 4.
Kiến trúc và bảo mật các hệ CSDL: 7 (5,2,0)
(*): 9 (5, 2, 2) nghĩa là tổng số 9 tiết, gồm: 5 tiết LT, 2 tiết TH, 2 tiết BT.

THVP Chương 1. Mở đầu: 1 (1, 0, 0)*
Chương 2. Hệ điều hành Windows: 15 (5, 9, 1)
Chương 3. Hệ soạn thảo văn bản Word 2003: 31 (9, 19, 3)
Chương 4. Chương trình bảng tính Excel 2003: 46 (12, 31, 3)
Chương 5. Làm việc trong mạng cục bộ: 6 (2, 4, 0)
Chương 6. Tìm hiểu nghề: 6 (3, 0, 3)

(*): 1 (1, 0, 0) nghĩa là tổng số 1 tiết, gồm: 1 tiết LT, 0 TH, 0 BT.

acad Chương 1. Những kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ thuật: 15 (7, 7, 1)*
Chương 2. Vẽ hình học: 18 (8, 9, 1)
Chương 3. Phép chiếu và hình chiếu: 18 (7, 8, 2)
Chương 4. Hình chiếu trục đo: 15 (5, 9, 1)
Chương 5. Hình cắt – mặt cắt: 15 (4, 10, )
Chương 6. Biểu diễn qui ước và bản vẽ cơ khí: 10 (3, 4, 2)
Chương 7. Bản vẽ xây dựng: 8 (4, 4, 0 )

(*): 15 (7, 7, 1) nghĩa là tổng số 15 tiết, gồm: 7 tiết LT, 7 tiết TH, 1 tiết BT.
Bạn đang ở trang: Home